MOTOROVÁ NAFTA B, D, F, TŘ. 2

Popis:

Motorové palivo pro vznětové motory.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H315 Dráždí kůži.