Topný olej extra lehký (Unipetrol RPA s.r.o.)

Použití:

Topný olej extralehký se používá především jako topné médium ve zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech. Smí se používat pouze ve schváleném zařízení a v souladu s příslušnou provozní dokumentací a platnou legislativou. Topný olej extralehký se nesmí používat pro jiné než topné účely.

Bezpečnostní text:

Hořlavá kapalina a páry Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt Dráždí kůži Zdraví škodlivý při vdechování Podezření na vyvolání rakoviny Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.