Ethanol E85 (ČEPRO, a.s.)

Použití:

Určená použití: Palivo pro zážehové benzínové motory se systémem flexifuel. Palivo E85 se smí používat pouze v souladu s příslušnou provozní dokumentací a pro schválené účely v souladu splatnou legislativou. Nedoporučená použití: Nesmí se používat pro jiná než vozidla flexifuel, nebo upravena pro jeho použití schválenou úpravou. Nesmí se používat ve vozidlech, která jsou na pracovištích v uzavřených prostorách, nebo jako čisticí prostředek, pro svícení, topení a zapalování ohně.

Bezpečnostní text:

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.