CLEANLINE Clean Aqua K-Al

Použití:

Odmašťování kovových, zejména hliníkových povrchů a součástek. Chraňte před mrazem, skladovatelnot od +10°C do +30°C v původních, dokonale uzavřených obalech.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Značka:

CleanLine