MOGUL TRANS 85W-140H

Popis:

MOGUL TRANS 85W-140H je vícestupňový převodový olej, který má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti. MOGUL TRANS 85W-140H zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů, pracující ve velmi širokém rozmezí provozních teplot i při extrémně vysokém zatížení, má vysokou oxidační stálost – umožňuje prodloužení lhůty výměny, má výborné antikorozní vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla, usnadňuje řazení převodových stupňů, zejména při provozu v zimních podmínkách (příznivá viskozitně teplotní závislost), má výbornou snášenlivost s elastomery a velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny.

Normy a specifikace:

SAE 85W-140, API GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A a 12A, MIL-L-2105D

Použití:

Je určen k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderních automobilů a ostatní mobilní techniky; je vhodný pro vybrané typy převodů (zejména hypoidní, šnekové apod.) a pro mimořádně těžké provozní podmínky. Je celoročně použitelný, výhodná je jeho aplikace za nízkých teplot, ale i za teplot zvýšených nebo velmi vysokých, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek. Použití v průmyslových aplikacích (např. extrémně namáhané průmyslové převodovky, pracující ve velmi širokém rozsahu teplot) je možné.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul