Oznámení o změně akcií

Oznámení o změně akcií z listinné podoby na zaknihované akcie a výzva k odevzdání listinných akcií a ke sdělení majetkového účtu

Společnost OMA CZ, a.s., IČO 254 06 761, se sídlem Borová 103, 471 27 Stráž pod Ralskem, spisová značka B 1207 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti rozhodla dne 03.04.2024 o přeměně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované, tj. o tom, že dochází k přeměně všech 100 kusů listinných akcií na jméno (označených č. 1–100) o jmenovité hodnotě každé akcie 128.000 Kč na 100 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 128.000 Kč. O tomto rozhodnutí valné hromady Společnosti byl notářem Mgr. Filipem Vorlem sepsán notářský zápis č. NZ 177/2024 ze dne 03.04.2024, založený do sbírky listin Společnosti (dále jen „Rozhodnutí“).

Společnost na základě Rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí a dále ke sdělení čísla majetkového účtu akcionářů u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Společnosti Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti. Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie je současně zasláno akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.