MOGUL TERM 22

Popis:

MOGUL TERM 22 je ropný olej určený pro přenos tepla. Je formulován na základě velmi úzké destilační frakce vyrobené speciální hydrogenační technologií. Obsahuje účinné přísady zvyšující termickou a termooxidační stabilitu.

Normy a specifikace:

ISO VG 22; ISO 6743 ISO - L - U

Použití:

MOGUL TERM 22 se používá jako teplonosné médium pro topná a chladící zařízení. Díky vysoké tepelné stálosti je určen jak pro uzavřené tak i otevřené cirkulační systémy pro nepřímý ohřev látek. Díky velmi dobrým nízkoteplotní vlastnostem je zajištěn bezproblémový náběh zařízení za extrémně nízkých teplot. Maximální pracovní teplota olejového média je 270°C s max. teplotou u tepelného zdroje 285°C. Při použití oleje v otevřených systémech je teplota použití max. 150°C.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H373 Může způsobit poškození orgánů (kardiovaskulární systém) prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul