BIOOMA 100 TL

Bezpečnostní text:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Biooma