CLEANLINE BL F 25

Popis:

CLEANLINE BL F 25 patří mezi produkty CLEANLINE BL - nízko aromatické lakové benzíny, které jsou určeny pro široké spektrum aplikací, vyznačují se vysokou čistotou.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

CleanLine