LUBLINE DECOTHERM E STABIL

Popis:

Decotherm® E STABIL se používá do topných nebo solárních systémů v příslušném ředění vodou. Chrání topné systémy před poškozením mrazem a před korozními účinky vody při ředění do 1:2, tj. cca na -18 °C. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Spoje systému musí být dokonale provedeny, neboť Decotherm® obsahuje účinné inhibitory koroze, zamezující tvorbě rzi. Případné netěsnosti se tedy nemohou samovolně utěsnit vznikajícími korozními zplodinami, jak se tomu děje u systému naplněného pouze vodou. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného Decothermu po naplnění do topného systému cca 3 až 5 let, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu při plnění kapaliny. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou. Po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.

Dostupná balení:

1 L, 4 L, 25 L, 200 L, 1000 L

Normy a specifikace:

antikorozní teplonosná kapalina na bázi MEG

Použití:

Kapalinu pro náplň systému lze připravit naředěním Decothermu demineralizovanou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Skladujte v původních dokonale uzavřených neporušených obalech, v chladných krytých skladech.

Bezpečnostní text:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Značka:

LubLine

Tabulka ředění:

LUBLINE DECOTHERM E STABIL Destilovaná voda Bod tuhnutí (°C)
1 : 3 -12
1 : 2 -18
2 : 3 -28
1 : 1 -37