PENETRAL ALP

Popis:

Asfaltové laky penetrační se vyrábějí rozpouštěním vhodného druhu asfaltu v organických rozpouštědlech. Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP Nejpoužívanější penetrační nátěr je vyroben ze speciálního asfaltu s vysokou přilnavostí. Lze ho použít i v silničním stavitelství na zatření spár mezi vrstvami z asfaltového betonu v chladném období, kdy již použití emulzí, určených pro tento účel, je velmi riskantní. Dodává se ve 4 l a 10 l kanystrech a v 200 l (160 kg) sudech (SN).

Použití:

Asfaltové laky penetrační se používají k napouštění suchých a zhruba očištěných cementobetonových nebo omítkových podkladů pod živičné izolační krytiny a živičné izolace. Po provedení nátěru vnikají hluboko do pórů a vytváří tak pevné spojení podkladu s další živičnou izolační vrstvou. Asfaltové laky penetrační nejsou odolné proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, nehodí se tedy pro povrchové úpravy. Samostatně nevytváří hydroizolační vrstvu. ALP-M obsahuje asfalt s termoplastickým kaučukem a adhezívní přísadu, která zajišťuje dobrou přilnavost i k vlhkým podkladům. Je tedy určen především pro penetrace podkladů pod modifikované asfaltové pásy a na vlhké podklady.

Bezpečnostní text:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Značka:

Paramo