PENETRAL ALP M

Popis:

Asfaltové laky penetrační se vyrábějí rozpouštěním vhodného druhu asfaltu v organických rozpouštědlech. Asfaltový lak penetrační modifikovaný a adhezivní PENETRAL ALP-M Penetrační lak s adhezivní přísadou do vlhka a s přísadou kaučuku SBS je především určen pro penetrační nátěr pod modifikované asfaltové pásy. Má výbornou přilnavost k pásům s modifikací SBS i APP. Lze ho použít na vlhké podklady. Dodává se v 10 l kanystrech a v 200 l (160 kg) sudech (SN).

Použití:

Asfaltové laky penetrační se používají k napouštění suchých a zhruba očištěných cementobetonových nebo omítkových podkladů pod živičné izolační krytiny a živičné izolace. Po provedení nátěru vnikají hluboko do pórů a vytváří tak pevné spojení podkladu s další živičnou izolační vrstvou. Asfaltové laky penetrační nejsou odolné proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, nehodí se tedy pro povrchové úpravy. Samostatně nevytváří hydroizolační vrstvu. ALP-M obsahuje asfalt s termoplastickým kaučukem a adhezívní přísadu, která zajišťuje dobrou přilnavost i k vlhkým podkladům. Je tedy určen především pro penetrace podkladů pod modifikované asfaltové pásy a na vlhké podklady.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Paramo