ALUMATOL

Popis:

Asfaltový reflexní tmel je roztok asfaltu v organickém rozpouštědle, obsahuje hliníkový pigment a plnidla.

Použití:

Používá se za studena. Alumatol je určen pro vrchní ochrannou vrstvu asfaltových střech. Po vyschnutí má šedostříbrnou barvu s odstínem do bronzova. Před použitím je zvlášť důležité tmel řádně rozmíchat. Při nátěru má Alumatol hnědou barvu, která vysycháním přechází v šedostříbrnou. Na nulových a malých sklonech do 15° je ztráta reflexe nátěrů mnohem rychlejší, než na sklonech 45-90°. Jestliže provedeme reflexní nátěr za nevhodných klimatických podmínek, ztrácí Alumatol svůj reflexní účinek. Nátěry jsou účinné proti povětrnostním vlivům (zabraňuje oxidaci povrchu asfaltové povlakové krytiny), zejména slunečnímu záření (odrazivost ve srovnání s Reflexolem asi o 10-15 % nižší), a tím prodlužují životnost asfaltových krytin a snižují stékání asfaltových hmot. Zajišťuje lepší pochůznost na povlakových asfaltových krytinách v letním období. Snižuje povrchovou teplotu živičných vrstev. Obsahuje: xylen , hořlavina II. třídy. Spotřeba: 0,8 kg/m². Převážně ve stavebnictví k provádění reflexních a ochranných úprav různých krytin, životnost 8-10 let. (Jako povrchová ochrana nových i zestárlých asfaltových krytin.)

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry.¨ H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Jiná značka