LUTEX ATN

Popis:

Asfaltové izolační tmely jsou asfaltové laky s minerálními i organickými plnidly, takže jedním nátěrem se udělá podstatně silnější vrstva izolace než nátěrem lakem. Jejich hlavní předností je možnost použití i za nízkých teplot, kdy již použití asfaltových suspenzí není možné. Nevýhodou je organické rozpouštědlo, které se musí odpařit. Z tohoto důvodu se tmely zásadně nedoporučují používat uvnitř budov.

Použití:

Asfaltový tmel nátěrový je určen především k renovacím střech, k hydroizolačním nátěrům základů staveb. Spotřeba na jeden nátěr: 0,7 kg/m2, nutné jsou alespoň dva nátěry. Aplikují se pokrývačským kartáčem, štětcem nebo stříkáním. Nelze s nimi pracovat za deště a pokládat je na zmrzlé a mokré podklady. Před použitím je třeba tmel důkladně rozmíchat, neředit. Zbytky tmelu v obalech vypláchnout a spotřebovat do nátěru. Potřebný je vrchní nátěr Reflexolem nebo Alumatolem.

Bezpečnostní text:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Centrální nervový systém). H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Paramo