LUBLINE INDIKÁTOR

Popis:

Neionogenní organická sloučenina. Dávkování (probarvení, sytost je závislá na zvolené dozaci INDIKÁTORU, která se pohybuje do 0,003%)

Dostupná balení:

1 L

Normy a specifikace:

ISO 6743/10 YR

Použití:

Značení a označení ropných produktů např. pro průmyslové hydraulické systémy. Identifikace netěsností zařízení. Rozlišení olejů při skladování a distribuci.

Bezpečnostní text:

H315 Dráždí kůži. H351 Podezření na vyvolání rakoviny. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Značka:

LubLine