KONKOR 210 SPREJ

Popis:

KONKOR 210 SPREJ je konzervační prostředek pro dočasnou ochranu proti atmosférické korozi na olejové bázi, který díky vhodnému složení dokáže odolávat zvýšené vlhkosti. Zá- roveň disponuje schopností účinně neutralizovat pot rukou, čímž zabraňuje tvorbě nevzhledných skvrn na povrchu kovu. Toto je zvláště patrné na leštěných ocelových površích, které jsou často v kontaktu s lidskou pokožkou. Obsahuje inhibitor koroze, který umožňuje použití jak pro železné tak i neželezné kovy. Díky vysokému podílu oleje může být použit jako nízkoviskózní mazivo, kterou lze využít na nejrůznější aplikace a činnosti. Velmi dobrá vzlínavost umožňuje použít KONKOR 210 SPREJ také jako uvolňovač šroubů a matic. Vniká i do velmi těsných spojů. Může být použit jako ochranný prostředek kovových částí zbraní, mazadlo bowdenů, dveřních a okenních pantů apod.

Normy a specifikace:

ISO VG 10, ISO 6743, ISO-L-R, DIN 51 502, R

Bezpečnostní text:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Značka:

Mogul