DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA RUCE A POVRCHY

Popis:

Neprofesionální a průmyslové použití. Kapalný biocidní přípravek.Typ přípravku: 1. Osobní hygiena. 2. Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k přímé aplikaci na člověka nebo zvířata. Biocidní přípravek oznámený na MZCR (č. oznámení: MZDR 14110/2021/OBP).

Dostupné balenia:

500 ML, 3 L, 5 L, 25 L, 1000 L

Použitie:

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Návod k použití : PT1 - Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. PT2 - Používá se neředěné. Při použití na dětské hračky po použití dezinfekce důkladně opláchněte čistou vodu. Při použití na ostatní povrchy neoplachovat. Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Pokyny pro bezpečné zneškodňování obalů: Vyprázdněné, vypláchnuté PE obaly doporučujeme předat do sběru druhotných surovin. Obal nespalujte. S prázdnými nádobami zacházejte opatrně, případné zbytkové výpary jsou hořlavé.

Bezpečnostné text:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Značka:

CleanLine